Sunrise registracija domenskih imen

Registrirajte ime vaše blagovne znamke s katero koli od novih domen!Èe ste imetnik blagovne znamke, boste prvi dobili možnost za pridobitev želenih domen.
Preprosto vpišete SMD datoteko v zahtevku vaše blagovne znamke za izbrano konènico!

Vprašanja
V. Kaj je Sunrise obdobje?
Ko se za nova generièna vrhnja domene (gTLD) priène registracija je na zaèetku kratko obdobje, v katerem domenska imena ne more registrirati vsakdo, ampak samo tisti, ki imajo blagovno znamko za izraz, ki ga želijo registrirati. To zagotavlja, da lahko imetniki blagovnih znamk zavarujeo svoja imena in jih zašèitijo pred zlonamernimi registracijami. Obdobje Sunrise za nov TLD traja od 30 do 60 dni, po katerem so na voljo za vsakogar, za registracijo vsrh imen v tem TLD-ju.
V. Kako lahko registriram svojo blagovno znamko v obdobju Sunrise?
Èe želite registrirati svojo blagovno znamko kot ime domene z vsakim novim gTLD-jem, morate najprej predloži svoje blagovne znamke pri Trademark Clearinghouse (TMCH). Na ta naèin bo vaša blagovna znamka preverjena in vam bo zato dodeljen SMD datoteka, ki se lahko uporablja za registracijo blagovne znamke, za kateri koli novi gTLD. Èe želite registrirati svojo blagovno znamko, obišèite https://secure.trademark-clearinghouse.com
V. Kaj je Trademark Clearinghouse?
Trademark Clearinghouse (TMCH) je zbirka podatkov o preverjenih blagovnih znamkah, ki so že registrirana z ustreznimi uradi za blagovne znamke. To zagotavlja imetnikom blagovnih znamk enotno toèko dostopa, da lahko registrirajo svoje ime domene z vsemi novimi gTLD-ji, sedaj in v prihodnosti. Zraven ponuja podporo registraciji, pomaga imetnikom blagovnih znamk, ter spremlja vse poskuse za registracijo domenskih imen, ki bi lahko vsebovali ime vaše blagovne znamke.

Èe želite izvedeti veè o Trademark Clearinghouse, prosimo obišèite http://www.trademark-clearinghouse.com
V. Kako lahko registriram mojo blagovno znamko pri TMCH?
Èe želite registrirati svojo blagovno znamko pri TMCH, obišèite https://secure.trademark-clearinghouse.com Alternativno lahko registrirate svojo blagovno znamko s katerim koli od TMCH pooblašèenih zastopnikov, ki so tukaj našteti http://www.trademark-clearinghouse.com/agents
V. Kakšni so stroški za registracijo domenskih imen v obdobju Sunrise?
Pristojbine za registracijo svoje blagovne znamke z TMCH so opisane tukaj. Te pristojbine niso vkljuèene v ceno domenskega imena. Cena registracija se lahko razlikuje glede na ime domene, in lahko vkljuèuje nepovratno pristojbino za prijavo.
V. Je registracija Sunrise enako kot prednaroèanje?
Ne. Za razliko od predhodnega naroèanja, je Sunrise dokonèen registracijski postopek, ki zagotavlja, da imetnik blagovne znamke prejme domeno, preden kdorkoli drug brez blagovne znamke poskusi z registracijo imena.
V. Kaj se zgodi, èe nekdo drug tudi postavi zahtevo za registracijo doloèene domene?
Èe je veè blagovnih znamk, ki imajo zahtevek za isto domensko ime, se lahko registracija dodeli na dražbi, pri èemer bo najvišji ponudnik prejel dovoljenje za registracijo imena. Dodajanje vašo zahteve za registracijo Sunrise je bistvenega pomena, da bi pridobili svoje mesto na dražbi.
V. Ali lahko za svojo blagovno znamko registriram domeno po obdobju Sunrise?
Po zakljuèeni fazi Sunrise imetniki blagovnih znamk ne dobijo nobene prednostne obravnave za registracijo svoje domene. Torej, morda ne boste mogli registrati imena, èe vas kdo prehiti, tudi èe nima blagovne znamke. Èe želite zavarovati svoje ime morate to storiti v Sunrise obdobju.
V. Plaèal sem za mojo Sunrise ime domene in zakljuèil postopek. Kdaj lahko zaènem uporabljati mojo domeno?
Veèina registrov obièajno dodeli Sunrise domenska imena ob koncu obdobja Sunrise, praviloma pred zaèetkom splošne dostopnosti za vse gTLD-je. Takoj, ko se dodeli ime domene, vas bomo o tem obvestili.
 
 
Trinity na Facebook-u
Trinity na Google+
Trinity na Twitter-ju
Trinity RSS kanal